Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Wskaźnik oporności kory nadnerczy po transplantacji nerek AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Krzywe przeżycia według RI po 12 i 24 miesiącach po przeszczepie przedstawiono odpowiednio na Figurach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Wartości P zostały obliczone przy użyciu testu log-rank. Indeks oporności wewnątrznerkowej pozostał stabilny w czasie po transplantacji (ryc. S1 i tabela S2 w dodatkowym dodatku); współczynnik zmienności dla poszczególnych pacjentów wynosił 4,7% w określonych w protokole punktach czasowych biopsji. Z 260 pacjentów z pomiarem wskaźnika rezystancyjnego po 3 miesiącach 46 miało wskaźnik rezystancyjny 0,80 lub więcej, a 214 miało wskaźnik rezystywności mniejszy niż 0,80. Podczas obserwacji po pomiarze indeksu rezystancyjnego po 3 miesiącach 15 pacjentów z wskaźnikiem oporności wynoszącym 0,80 lub więcej i 12 pacjentów z indeksem rezystancyjnym poniżej 0,80 zmarło (odpowiednio 33% i 6%); oraz 2 pacjentów z indeksem rezystancyjnym 0,80 lub wyższym i 11 pacjentów z indeksem rezystancyjnym mniejszym niż 0,80 utraconej funkcji przeszczepu (odpowiednio 4% i 5%). W wieloczynnikowej analizie proporcjonalnego hazardu Coxa, połączony pierwotny punkt końcowy zmniejszenia oszacowanego GFR o co najmniej 50%, potrzeba dializy lub śmierć biorcy nie różniły się istotnie między pacjentami z indeksem rezystancyjnym wewnątrznerkowym wynoszącym 0,80 lub więcej i te, których wskaźnik oporności jest mniejszy niż 0,80 w 3 miesiące po transplantacji (P = 0,12), ale różniły się istotnie po 12 i 24 miesiącach po transplantacji (odpowiednio P = 0,02 i P = 0,04) (Tabela 3 i Figura 2, oraz Rys. S2 i S3 w Dodatku Uzupełniającym), z dostosowaniem odpowiednich zmiennych klinicznych (tabele S3, S4 i S5 w dodatkowym dodatku).
Ryzyko związanego z wtórnym punktem końcowym – potrzeba dializy lub śmierci biorcy (dla analizy całkowitego przeżycia przeszczepu) – było istotnie wyższe wśród pacjentów z wskaźnikiem oporności wynoszącym 0,80 lub więcej niż wśród osób z indeksem rezystancyjnym mniejszym niż 0,80 przy 3 i 12 miesięcy po transplantacji, a różnica miała znaczenie graniczne po 24 miesiącach (P = 0,07) (Tabela 3 i Rysunek 2 oraz Rys. S2 i Ta zależność między całkowitym przeżywalności przeszczepu a indeksem rezystancyjnym wewnątrznerkowym wydawała się wyjątkowo przypisywana spójnemu powiązaniu indeksu rezystancyjnego ze śmiercią biorcy (tj. Utrata przeszczepu spowodowana śmiercią z funkcjonującym przeszczepem). Potrzeba dializy nie różniła się istotnie pomiędzy pacjentami z wyższym wskaźnikiem oporności a pacjentami z niższym wskaźnikiem oporności we wszystkich punktach czasowych po transplantacji. Podobnie, nie było znaczącej różnicy w ryzyku 50% redukcji oszacowanego GFR między pacjentami z wyższym wskaźnikiem oporności a tymi z niższym wskaźnikiem oporności, we wszystkich punktach czasowych po transplantacji (Tabela 3 i Figura 2 oraz Fig. 2).
[więcej w: opinie na temat leku contix, przychodnia portowa rejestracja, lisinoratio ]

Tags: , ,

No Responses to “Wskaźnik oporności kory nadnerczy po transplantacji nerek AD 5”

 1. Dr. Cocktail Says:

  Article marked with the noticed of: ursynów[...]

 2. Rafał Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 3. Disco Potato Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu opryszczka[...]

 4. Łucja Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 5. Paweł Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do rezonans[...]

 6. Aniela Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

Powiązane tematy z artykułem: lisinoratio opinie na temat leku contix przychodnia portowa rejestracja