Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘Dentysta warszawa’

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Podobne wyniki uzyskaliśmy, gdy 15 wad wrodzonych oceniano zgodnie ze skumulowaną dawką flukonazolu, chociaż liczby w każdej kategorii ekspozycji były niewielkie (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Doustny itrakonazol i ketokonazol
Nie obserwowano istotnie zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u 687 i 72 kobiet w ciąży narażonych odpowiednio na itrakonazol i ketokonazol, a nie zaobserwowano widocznego grupowania wad rozwojowych (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku).
Dodatkowe analizy
Tabela 2. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Dentysta warszawa’

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ta widoczna rozbieżność może być wyjaśniona przez przekrojowy projekt badania autorstwa Radermachera i wsp., W przeciwieństwie do naszego przyszłego projektu. Ponadto w swoich badaniach pomiary ultrasonograficzne wykonano znacznie później po transplantacji w grupie pacjentów z indeksem oporu wewnątrznerkowego wynoszącym 0,80 lub więcej niż w grupie pacjentów z niższym indeksem rezystancyjnym wewnątrznerkowym. Czas, który upłynął od przeszczepienia, który jest główną determinantą wyniku przeszczepu, 27 mógł mieć wpływ na wyniki tego badania. 10 Różne epoki, w których obecne badanie i badanie przeprowadzone przez Radermachera i in. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Dentysta warszawa’

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Krzywe przeżycia według RI po 12 i 24 miesiącach po przeszczepie przedstawiono odpowiednio na Figurach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Wartości P zostały obliczone przy użyciu testu log-rank. Indeks oporności wewnątrznerkowej pozostał stabilny w czasie po transplantacji (ryc. S1 i tabela S2 w dodatkowym dodatku); współczynnik zmienności dla poszczególnych pacjentów wynosił 4,7% w określonych w protokole punktach czasowych biopsji. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Dentysta warszawa’

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Nie skorygowano wartość P mniejszą niż 0,05 dla heterogeniczności lub tendencji zaobserwowano w następujących kategoriach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, stosowanie beta-blokerów oraz poziomy cholesterolu LDL i apolipoproteiny B. Nominalny trend (P = 0,02) w kierunku większego zmniejszenia ryzyka w podgrupie z wyższym wyjściowym poziomem cholesterolu LDL może być związany, przynajmniej częściowo, z większym obniżeniem poziomu cholesterolu LDL w tej podgrupie. Podobnie, widoczne różnice między innymi podgrupami w obserwowanym wpływie na główne zdarzenia naczyniowe mogą być związane z różnicami między nimi w obserwowanych zmianach poziomów lipidów lub mogą być spowodowane przypadkiem (Tabela S3 w Dodatkowym dodatku 1). Niacynę zalecano szczególnie pacjentom, którzy mają połączenie niskiego poziomu cholesterolu HDL i wysokiego poziomu triglicerydów. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries