Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Aby rozwiązać ten problem, przeprowadziliśmy analizy modelujące wpływ ciąż przerwanych po diagnostyce prenatalnej. Odkrycia były prawie identyczne z wynikami pierwotnych analiz, co wskazuje, że wszelkie odchylenia w kierunku hipotezy zerowej w wyniku wykluczenia przerw w ciąży były minimalne. Nie miało to jednak miejsca w przypadku hipoplastycznego lewego serca, w którym występowało stosunkowo wysokie występowanie zakończeń (45,5%). Szansa może wyjaśnić znacznie zwiększone ryzyko tetralogii Fallota, biorąc pod uwagę, że przeanalizowano 15 wad wrodzonych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Badanie kohortowe 1079 kobiet z ekspozycją na flukonazol nie wykazało znamiennie zwiększonego ryzyka wad twarzoczaszki lub wad serca.13 W badaniu kliniczno-kontrolnym wybranych defektów ryzyko wystąpienia niedorozwoju lewego serca było dwukrotnie większe w porównaniu ze stosowaniem leków przeciwgrzybiczych. i było nieistotne podwyższone ryzyko przepukliny przeponowej, ale specyficzne rodzaje leków były w większości miejscowe azole lub nieznane.15 W innym badaniu kliniczno-kontrolnym stosowanie ketokonazolu w pierwszym trymestrze ciąży wiązało się z ryzykiem wystąpienia wad serca, które wystąpiły trzy razy tak wysokie, jak w grupie kontrolnej; jednak wynik nie był znaczący i opierał się tylko na dwóch narażonych przypadkach.25 W odniesieniu do innych doustnych środków przeciwgrzybiczych zawierających azole, nasze odkrycia sugerują, że jest mało prawdopodobne, aby itrakonazol wiązał się z większym niż umiarkowane nadmiarem ryzyka wad wrodzonych oraz że ketokonazol nie jest głównym ludzkim teratogenem. Odkrycia te są zgodne z wynikami trzech poprzednich badań dotyczących związku między narażeniem na te czynniki a wadami wrodzonymi.11,25,30
Nasze badanie ma mocne strony i ograniczenia. Projekt oparty na rejestrze pozwolił nam na zgromadzenie ogólnokrajowej kohorty z niezależną oceną narażenia i wyniku oraz pełną roczną obserwacją wszystkich niemowląt. Read the rest of this entry »

Comments Off

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Dyskusja
W tej ogólnokrajowej kohorcie ekspozycja na flukonazol doustny lub na skumulowaną dawkę 150, 300 lub 350 do 6000 mg w pierwszym trymestrze ciąży nie wiązała się ze znacznie zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych w ogóle, ani też itrakonazol lub ketokonazol. W tym badaniu zidentyfikowaliśmy 15 wad wrodzonych związanych z azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi i nie znaleziono dowodów na związek między ekspozycją na flukonazol i 14 z tych wad. Wnioski z tego badania są więc w dużej mierze uspokajające. Ryzyko tetralogii Fallota było jednak trzy razy większe po ekspozycji na flukonazol, a to zwiększone ryzyko stwierdzono we wszystkich analizach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Podobne wyniki uzyskaliśmy, gdy 15 wad wrodzonych oceniano zgodnie ze skumulowaną dawką flukonazolu, chociaż liczby w każdej kategorii ekspozycji były niewielkie (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Doustny itrakonazol i ketokonazol
Nie obserwowano istotnie zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u 687 i 72 kobiet w ciąży narażonych odpowiednio na itrakonazol i ketokonazol, a nie zaobserwowano widocznego grupowania wad rozwojowych (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku).
Dodatkowe analizy
Tabela 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries